Privacybeleid

Toplenzen Privacyverklaring 

Wij dragen zorg voor  de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Daarom kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die je ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te behandelen. Indien je besluit je (oogzorg) producten bij Eyeone Lenses B.V. (h.o.d.n. Toplenzen) te bestellen, of overweegt dit te doen, dan kan het zijn dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Eyeone Lenses B.V.
Spinnerij 65
1185 ZS Amstelveen
Kamer van Koophandel: 34163337

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Deze doeleinden kan je in dit statement lezen. Daarnaast gebruiken wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door ons vastgestelde doeleinden te bereiken.

In gevallen waarin uw toestemming is benodigd, vragen wij je eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming wordt op verschillende plaatsen op onze websites gevraagd. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Ook de partijen die wij inschakelen om persoonsgegevens te verwerken (verwerkers) nemen passende beveiligingsmaatregelen.

Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van onze diensten, verwerken we jouw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Dit privacy statement is van toepassing op al onze dienstverlening

1. Aan ons verstrekte persoonsgegevens

Onze online dienstverlening vindt hoofdzakelijk plaats via de website. Je kunt informatie raadplegen op de website zonder je te registreren. Wil je echter online producten bestellen, dan is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt. Wij kunnen jouw registratie slechts voltooien als je bepaalde gegevens invoert. Wij hebben van jou nodig:

contactlens gegevens, bijvoorbeeld sterkte, diameter en/of radius per oog;
polisnummer zorgverzekering bij declaratie via Toplenzen;

 • geslacht;
 • voornaam en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • adresgegevens (postcode, straat, huisnummer, plaats);
 • geboortedatum;
 • indien zakelijke account: bedrijfsnaam.

Om een bestelling voor te bereiden en/of uit te voeren, hebben wij in aanvulling op jouw accountgegevens de volgende persoonsgegevens van jou nodig (deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst):

 • creditcard- en/of overige betaalgegevens;
 • voorkeuren relevant voor de bestelling (gekochte producten, tijd van afleveren, locatie voor het afleveren/ophalen).

Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief, hebben wij van jou nodig:

 • e-mailadres.
 • Gegevens over jouw gebruik
 • Gebruik je de website, bijvoorbeeld om een bestelling te plaatsen, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • gegevens die jouw randapparatuur identificeren, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer (deze gegevens kwalificeren niet in alle gevallen als persoonsgegevens, maar wij noemen ze voor het gemak wel);
 • gegevens over de instellingen van jouw browser of randapparatuur;
 • jouw locatie (als je daarvoor toestemming hebt gegeven).

Nieuwsbrief

We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via mail. Als je bij ons een account hebt en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we je suggesties en informatie over onze artikelen. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je jezelf direct afmelden in nieuwsbrieven door op "afmelden" te klikken. Deze afmeld link staat in iedere nieuwsbrief.

Lenzen reminder / service email

De herinneringsmail is een dienst die Toplenzen aan al haar klanten levert. Ons systeem houdt de lenzen en hoeveelheden bij die je bestelt. Wanneer onze gegevens aantonen dat jou lenzen bijna op zijn, sturen wij jou een e-mail om je hieraan te herinneren. Deze wordt eenmalig bij iedere lenzen bestelling verzonden.

Gegevens die wij van derden ontvangen of zelf genereren

Er zijn ook persoonsgegevens die op jou betrekking hebben die wij ontvangen van derden, of die wij zelf genereren aan de hand van de door jou verstrekte gegevens:

gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over jou opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee je een aankoop doet);
surfgedrag, vastgesteld aan de hand van cookies.

 

2. doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken de hierboven vermelde persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder staan de belangrijkste doeleinden vermeld:

de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
het aanbieden en/of leveren van overeengekomen diensten, producten en/of informatie, en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
de promotie en analyse van onze diensten en die van aan ons gelieerde partners;
er op toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van onze diensten;
onze rechten handhaven, bijvoorbeeld in een rechtszaak;
het opstellen van een profiel over jou, zodat wij weten wie onze klanten zijn.

Gerechtvaardige belangen van Toplenzen of een derde bestaan onder andere uit:

beveiliging van (IT-)systemen;
fraude- en misdaadpreventie en de handhaving van onze rechten;
fouten en storingen opsporen en verhelpen;
onderzoek en analyse van de website;
het delen van persoonsgegevens met partijen die Toplenzen assisteren in haar dienstverlening (denk aan advocaten, accountants, adviseurs);
bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen);
verbetering van de klantenservice en dienstverlening;
het maken van interne notities.

Sociale media

Indien je met ons communiceert via social media, ontvangen wij je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens die we via social media ontvangen, worden opgeslagen, zoals je NAW-gegevens.  Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

Forms

In de formulieren op de website vragen wij enkel naar de nodige informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie die u ons daarnaast verstrekt. De aan ons verstrekte informatie wordt alleen verzameld, verwerkt en opgeslagen voor het vermelde doel.

Nieuwsbrief

We versturen regelmatig een nieuwsbrief. Hiermee informeren wij onze klanten en niet klanten over producten en onze diensten. Je e-mailadres wordt enkel aan de mailinglijst toegevoegd met expliciete toestemming van jou.

Bewaringstermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

3. gegevens delen met derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen:

 • als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van afspraken met jou (denk aan bezorgdiensten), is Toplenzen gerechtigd om jouw persoonsgegevens naar voornoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het OM of toezichthouders;
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Toplenzen gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners). Met deze dienstverleners is Toplenzen verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Toplenzen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit geldt, als de ontvanger gecertificeerd is voor het 'EU-VS Privacy Shield' of wanneer wij een overeenkomst hebben met de ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen.

4. jouw rechten

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen en het recht van dataportabiliteit waardoor je persoonsgegevens makkelijk kunnen worden overgedragen aan een andere dienst. Hiervoor dien je contact met ons op te nemen. Dit kan via info@toplenzen.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jou persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

5. cookies

Zie ons cookiestatement.

6. marketing en communicatie

Wij informeren jou telefonisch, per e-mail of per post als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld over nieuwe voorwaarden of veranderingen in de dienstverlening. Daarnaast kunnen wij jou benaderen met marketing-gerelateerde nieuwsbrieven over onze eigen of soortgelijke producten of diensten, alsmede met onderzoeksvragen en andere verzoeken om onze dienstverlening te verbeteren. Als je hier geen prijs op stelt, kun je je hiervoor uitschrijven via de “afmelden” link in al onze nieuwsbrieven.

7. beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze klanten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Wij hanteren een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts). De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd.

8. bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens in principe niet langer dan twee jaar na afloop van een overeenkomst met jou, tenzij: (i) je na afloop van de overeenkomst klant blijft bij Toplenzen of interesse blijft tonen in de diensten van Toplenzen, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens), of (iii) wij op goede gronden menen gegevens langer te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. Websites van derden

Als service aan onze gebruikers, kunnen onze websites links bevatten naar websites van derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Je dient zelf te controleren welke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op de websites van derden.

10. wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Je zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.